Follow Us On Twitter - Image
 x 

Winkelwagen is leeg

  

 PayPal Logo 

 

Verzending direct vanuit Italië.

Levertijd 5 tot 7 werkdagen.

Verzendingen worden gedaan via GLS.

Tarieven voor Nederland van af € 16,50

Tarieven voor België van af € 16,50.

 

Indien u niet tevreden bent over uw bestelling, kunt u uw bestelling retour sturen door op de onderstaande link te klikken.

Bestelling retour sturen

 

Algemene verkoopvoorwaarden Extraviergeolijfolie.nl

 Download algemene voorwaarden. 

 

Artikel 1 - Definities

 

 

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Extraviergeolijfolie.nl: de onderneming onder de handelsnaam Mobiolan, gevestigd aan Via Aldo Moro 47, 85038, te Senise (PZ) Italië. Dit bedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de Camera di Comercio onder het nummer PZ 200387; De website: de website van Extraviergeolijfolie.nl valt onder het bedrijf Mobiolan: http://www. Extraviergeolijfolie.nl en alle onderliggende pagina's, uitgezonderd links naar websites van derden; Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Extraviergeolijfolie.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden; Klant: een ieder die al dan niet handelt uit naam van een bedrijf of beroep, die met Extraviergeolijfolie.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Extraviergeolijfolie.nl een aanbieding doet of offerte maakt; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Extraviergeolijfolie.nl en de klant; Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

 

 

 

Artikel 2 - Algemeen

 

 

 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Extraviergeolijfolie.nl en een klant waarop Extraviergeolijfolie.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Extraviergeolijfolie.nl, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van het transport.

 

 

 

3. Afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Extraviergeolijfolie.nl zijn overeengekomen.

 

 

 

Artikel 3 - Aanbiedingen, kortingscodes en bestellingen

 

 

 

1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.

 

 

 

2. Extraviergeolijfolie.nl kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermeldingfouten.

 

 

 

3. Een bestelling bindt de klant.

 

 

 

4. Extraviergeolijfolie.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 

 

5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten en exclusief de verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven.

 

 

 

6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is Extraviergeolijfolie.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Extraviergeolijfolie.nl anders aangeeft.

 

 

 

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Extraviergeolijfolie.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 

 

8. Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

 

 

9. Per persoon kun je maximaal 1 code verzilveren.

 

 

 

10. Aan deze code kunnen verder geen rechten worden ontleend. De korting geldt zo lang de voorraad strekt, dus op=op.

 

 

 

11. De code is niet geldig in combinatie met reizen, andere kortingen en/of lopende acties.

 

 

 

12. Kortingscodes zijn enkel online inwisselbaar en niet inwisselbaar voor contanten.

 

 

 

13. Een kortingscode is alleen geldig voor de door Extraviergeolijfolie.nl aangegeven productgroepen.

 

 

 

 

 

Artikel 4 - Overeenkomst

 

 

 

1. De overeenkomst tussen Extraviergeolijfolie.nl en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en Extraviergeolijfolie.nl de klant een schriftelijke orderbevestiging heeft toegestuurd.

 

 

 

2. Prijswijzigingen: Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

 

 

 

3. Eigendomsvoorbehoud: Extraviergeolijfolie.nl blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product, zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

 

 

 

Artikel 5 - Levering

 

 

 

1. Tenzij anders overeengekomen of vermeld, geschiedt levering binnen twee tot vier weken.

 

 

 

2. Bij overschrijding van de levertijd wordt Extraviergeolijfolie.nl een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd. Extraviergeolijfolie.nl doet veel zaken met Italiaanse bedrijven rechtstreeks. Hierbij is een vaste (betrouwbare) levertermijn niet altijd even goed vast te stellen.

 

Extraviergeolijfolie.nl kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden i.v.m. overmacht

 

 

 

3. Bij overschrijding van de nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding. Na 30 dagen, conform de wet, mag de klant kosteloos de overeenkomst ontbinden en zal het factuurbedrag (inclusief de verzendkosten, indien van toepassing) binnen 3 werkdagen worden teruggestort op de rekening van de klant.

 

 

 

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt Extraviergeolijfolie.nl de wijze van verzending.

 

 

 

5. De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.

 

 

 

6. Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en afleveradres of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. De overeengekomen prijs wordt vermeerderd met 30 euro, deze extra kosten dienen contant te worden afgerekend bij levering.

 

 

 

7. Indien de klant bij bezorging het overeengekomen product, of een deel hiervan weigert, om een reden anders dan in lid 5 sub c van dit artikel genoemd, is de klant 25% annuleringskosten van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

 

 

 

8. De klant heeft het recht het product te weigeren wanneer het product:

 

 

 

beschadigd wordt aangeboden;

 

 

 

niet in overeenstemming is met het overeengekomen product;

 

 

 

9. Indien de klant overeengekomen is vooraf te betalen, vangt de levertijd aan op het moment dat het overeengekomen totaalbedrag op de bankrekening van Extraviergeolijfolie.nl is bijgeschreven.

 

 

 

10. Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat niet in een keer kan worden bezorgd, wordt in overleg met de klant een van de volgende mogelijkheden gekozen:

 

 

 

een nieuwe bezorgdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd;

 

 

 

het leverbare onderdeel wordt bezorgd, het niet direct leverbare onderdeel wordt uit de overeenkomst verwijderd, de pakketkorting, indien van toepassing op het niet direct leverbare onderdeel komt te vervallen;

 

 

 

de leverbare onderdelen worden bezorgd, de niet direct leverbare onderdelen worden nageleverd, de extra kosten hiervoor bedragen 35 euro;

 

 

 

de overeenkomst wordt kosteloos ontbonden;

 

 

 

Artikel 6 - Bezorgen

 

 

 

1. Tenzij anders is overeengekomen worden alle apparaten vakkundig bezorgd voor 60, - of gratis indien overeengekomen. Onder deze bezorging wordt verstaan:

 

 

 

Het afleveren van het product tot de eerste drempel op de begane grond, waar de transporteur zelfstandig redelijkerwijs kan komen. Het nemen van trappen en portiekwoningen vallen hier niet onder.

 

Extraviergeolijfolie.nl neemt ook oude apparaten mee indien die klaar staan bij de voordeur.

 

 

 

2. Tenzij anders is overeengekomen worden alle artikelen door onze bezorgdienst of logistieke partner bezorgd. De kosten voor deze bezorging staan ook vermeld in de orderbevestiging. Indien een artikel wordt afgehaald worden de niet gemaakte verzendkosten in mindering gebracht, indien deze vermeld staan in de order bevestiging.

 

 

 

Artikel 7 - Annuleren

 

 

 

1. De klant kan na het plaatsen van een order op Extraviergeolijfolie.nl kosteloos annuleren.

 

 

 

2. De klant heeft recht op een afkoelingsperiode. Hij/zij heeft het recht om zonder opgave van redenen het product, onbeschadigd en gereed voor verdere verkoop, binnen 14 werkdagen vanaf de dag na ontvangst, terug te sturen naar Extraviergeolijfolie.nl. Het betaalde bedrag exclusief transportkosten indien van toepassing zal dan binnen 3 werkdagen worden teruggestort op de rekening van de klant.

 

 

 

3. De klant is gerechtigd om het aangekochte artikel uit te pakken en te controleren op enige gebreken of beschadigingen en bij constatering hiervan, contact op te nemen met Extraviergeolijfolie.nl. Dit dient binnen 2 werkdagen te gebeuren.

 

 

 

4. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Extraviergeolijfolie.nl retour wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient per E-mail of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld alsmede de in lid 4 bepaalde gegevens en zoals bepaald in lid 5 van dit artikel.

 


Formulier voor herroeping

(dit formulier volledig en alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

Extraviergeolijfolie.nl

’t Strand 12

8373EP Blankenham (Netherlands)

info (at) extraviergeolijfolie.nl

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(*)


 

 

 

 

5. Indien de klant besluit het product terug te sturen naar Extraviergeolijfolie.nl zijn de verzendkosten voor het terug sturen naar Extraviergeolijfolie.nl voor rekening van de klant. Eventuele schade die ontstaat tijdens het retour zenden aan Extraviergeolijfolie.nl zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

 

 

 

6. Indien de klant reeds heeft betaald, wordt er binnen 3 werkdagen terugbetaald.

 

 

 

7. Het product kan in de volgende drie staten verkeren:

 

 

 

a. 1; het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 8 sub a t/m g. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.

 

 

 

b. 2; het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 8 sub a t/m g. De klant ontvangt ook dan 100% van het aankoopbedrag van het product retour.

 

 

 

c. 3; het product is beschadigd of de originele verpakking ontbreekt of iets van het toebehoren ontbreekt zoals: handleiding, montagemateriaal, meegeleverde accessoires, e.d. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 8 sub b t/m f. De klant ontvangt 30% van het aankoopbedrag van het product retour.

 

 

 

8. Voorwaarde voor retourzending:

 

 

 

a. Het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;

 

 

 

b. Het product dient ongebruikt te zijn;

 

 

 

c. Het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;

 

 

 

d. het product mag niet ingebouwd zijn geweest;

 

 

 

e. het product mag niet gemonteerd zijn geweest;

 

 

 

f. meegeleverde montagematerialen dienen origineel verpakt te zijn;

 

 

 

g. het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen en meegeleverde accessoires;

 

 

 

h. Het product dient direct weer geschikt te zijn voor de verkoop.

 

 

 

9. Bepaling restitutiebedrag.

 

 

 

a. Na ontvangst van het retour gestuurde product van de klant aan Extraviergeolijfolie.nl, zal Extraviergeolijfolie.nl het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage dat aan de klant zal worden terug betaald.

 

 

 

b. Indien de klant akkoord gaat met het in lid 5 sub a gestelde percentage zal Extraviergeolijfolie.nl het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen overmaken.

 

 

 

c. Indien de klant niet akkoord gaat met het in lid 5 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.

 

 

 

Artikel 8 - Garantie

 

 

 

1. Extraviergeolijfolie.nl garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

 

 

 

2. De onder 1. genoemde garantie geldt, tenzij anders overeengekomen, gedurende een periode van 12 maanden of conform de voorwaarden gesteld door de fabrikant.

 

 

 

3. De onder 1. genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.

 

 

 

4. Extraviergeolijfolie.nl verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

 

 

 

5. Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal Extraviergeolijfolie.nl het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keuze van Extraviergeolijfolie.nl vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu het vervangen product aan Extraviergeolijfolie.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Extraviergeolijfolie.nl te verschaffen.

 

 

 

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Extraviergeolijfolie.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht deze aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 

 

 

7. Indien het geleverde product niet in overeenstemming is met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Extraviergeolijfolie.nl in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

 

 

 

8. Extraviergeolijfolie.nl is het eerste aanspreekpunt. Extraviergeolijfolie.nl streeft er te allen tijde naar om in goed overleg met desbetreffende klant tot een juiste oplossing te komen. Extraviergeolijfolie.nl biedt servicenummers aan van alle aangeboden fabrikanten, waardoor de klant in de gelegenheid is eenvoudig en snel de klantenservice van de desbetreffende fabrikant op eigen initiatief te benaderen. Vaak werkt dit efficiënter aangezien de agenda's rechtstreeks op elkaar afgestemd kunnen worden. Prefereert de klant dat Extraviergeolijfolie.nl contact opneemt met de desbetreffende servicedienst, dan is dit geen enkel probleem. Extraviergeolijfolie.nl verricht handelingen in goed overleg met de klant.

 

 

 

Artikel 9 - Onderzoek, reclames

 

 

 

1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken, maximaal 2 dagen na levering. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 

 

 

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee dagen na levering schriftelijk aan Extraviergeolijfolie.nl te worden gemeld. Dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 

 

 

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Extraviergeolijfolie.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.

 

 

 

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft klant verplicht tot afname en betaling van het gekochte product. Wenst de klant het gebrekkige product te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Extraviergeolijfolie.nl en op de wijze zoals door Extraviergeolijfolie.nl wordt aangegeven.

 

 

 

Artikel 10 - Risico-overgang

 

 

 

1. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

 

 

 

Artikel 11 - Betaling

 

 

 

1. Betaalwijze:

 

 

 

a. Bij Extraviergeolijfolie.nl is het mogelijk om op verschillende manieren te betalen: - In van ophalen te Blankenham, per cash; - Door het betreffende bedrag over te maken via je bank; - Door gebruik te maken van IDEAL, het veilige internet bankiersysteem waarvan de meeste banken in Nederland gebruik maken; - Door betaling via Mastercard of Visa card; - Bij uitzondering kan het ook onder rembours, hiervoor worden dan wel extra rembourskosten berekend;

 

 

 

b. De overmaking geschiedt over het algemeen in zijn geheel, ineens voor levering. Er kan ook afgesproken worden 30% van het totale factuurbedrag vooraf te betalen met de restbetaling van 70% op factuur, net na levering.

 

 

 

c. Indien is overeengekomen om te betalen onder rembours, dient de betaling netto contant of via PIN plaats te vinden bij bezorging.

 

 

 

 

 

2. Terugstorting

 

 

 

a. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 6 lid 7 wordt besloten de overeenkomst te ontbinden, zal Extraviergeolijfolie.nl het reeds bijgeschreven, overeengekomen totaalbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen aan de klant terugstorten.

 

 

 

b. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 6 lid 7 wordt besloten de niet leverbare onderdelen te verwijderen uit de overeenkomst, zal Extraviergeolijfolie.nl het totaalbedrag van de verwijderde onderdelen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 werkdagen aan de klant terugstorten.

 

 

 

Bezwaren tegen de hoogte van de bedragen in de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.

 

 

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 

 

 

1. Indien het door Extraviergeolijfolie.nl geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Extraviergeolijfolie.nl jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.

 

 

 

2. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Extraviergeolijfolie.nl beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

 

 

 

3. Onverminderd het bovenstaande is Extraviergeolijfolie.nl niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

 

 

 

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Extraviergeolijfolie.nl of zijn ondergeschikten.

 

 

 

Artikel 13 - Overmacht

 

 

 

1. Extraviergeolijfolie.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Extraviergeolijfolie.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

 

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen; alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Extraviergeolijfolie.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Extraviergeolijfolie.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de bedrijfssector zijn daarvan een voorbeeld.

 

 

 

3. Extraviergeolijfolie.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Extraviergeolijfolie.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

 

 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 

 

5. Voor zover Extraviergeolijfolie.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Extraviergeolijfolie.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14 - Klachten

 

 

 

1. Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Extraviergeolijfolie.nl serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per E-mail of brief kenbaar gemaakt te worden. Extraviergeolijfolie.nl zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen trachten op te lossen. Telefonisch of via E-mail wordt de klant door Extraviergeolijfolie.nl bericht.

 

 

 

Artikel 15 - Geschillen

 

 

 

1. De rechter in de vestigingsplaats van Extraviergeolijfolie.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Extraviergeolijfolie.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht

 

 

 

1. Op elke overeenkomst tussen Extraviergeolijfolie.nl en de klant is het Italiaanse recht van toepassing.

 

 

 

Artikel 17 - Afleveren, verzenden en kosten

 

 

 

Na bestelling Na het plaatsen van een bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail, op het door jou opgegeven e-mailadres. Hierin staat voor het gemak nogmaals het factuurbedrag vermeld.

 

Betaling Momenteel zijn er drie mogelijkheidheden om te betalen, namelijk; vooruitbetalen via bankoverschrijving, betalen bij afhalen of met IDEAL. Zodra wij het totaalbedrag correct hebben ontvangen, zal het bestelde product worden opgestuurd.

 

 

 

Onze bankgegevens Mobiolan

 

Intesa san Paolo Rekeningnummer:

 

IBAN: IT94X0306942273100000001987

 

BIC/SWIFT: BCITITMM

 

BTW/IVA/VAT: IT02029890767

 

Wij vragen u bij het betalen het bestelnummer te vermelden.

 

 

 

Orderstatus Door middel van verschillende order statussen houden wij je op de hoogte van je bestelling. De statusupdate wordt gestuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Hieronder volgt een overzicht met uitleg van de verschillende statussen;

 

 

 

1 - In afwachting van betaling. (standaard); De order is door ons ontvangen en zal worden verwerkt. We wachten op het correct ontvangen van het factuurbedrag van de bestelling

 

 

 

2 - Uw bestelling wordt verwerkt; De betaling is correct ontvangen. De order zal zo snel mogelijk verzonden worden.

 

 

 

3 - Uw bestelling is verzonden; De order is naar de klant verzonden.

 

 

 

4 - Uw opdracht is in bestelling bij onze leverancier; Het bestelde product is niet op voorraad. We hebben contact opgenomen met de leverancier en zullen de order zo snel mogelijk opsturen.

 

 

 

5 - Betaling geannuleerd door bank of gebruiker; U heeft geprobeerd te betalen via Ideal, Mastercard of Visa er is echter tijdens de betaling een fout opgetreden waardoor het bedrag niet is overgemaakt naar onze rekening. U wordt verzocht op een andere manier te betalen.

 

 

 

6 - Uw bestelling is geannuleerd.; De klant heeft te kennen gegeven af te zien van de order. De bestelling wordt geannuleerd in onze administratie.

 

 

 

7 - Gedeeltelijk verzonden; De klant heeft verschillende producten besteld in één order. Een deel van de producten is verzonden. De resterende producten volgen zo snel mogelijk. Er wordt altijd vermeld welke producten op een later tijdstip zullen worden verzonden.

 

 

 

 

 

Op deze manier kun je gemakkelijk volgen in welke fase de bestelling zich bevindt.

 

Levertijden Na betaling zal de bestelling normaal gezien binnen 10 werkdagen worden afgeleverd op het door jou opgegeven adres, tenzij anders vermeld op de website, afhankelijk van de levertijden van de fabrikant.

 

Tarieven verzendkosten Extraviergeolijfolie.nl hanteert verschillende klassen voor de verzendkosten;

 

Berekenen verzendkosten Wanneer u meerdere producten in één bestelling plaatst, dan zullen de verzendkosten berekend worden door middel van berekening van het totale gewicht van de totale bestelling.

 

Partners Extraviergeolijfolie.nl werkt voor de verzending van goederen samen met DPD, PostNL pakketdienst en DHL pakketdienst (GLS). Extraviergeolijfolie.nl zal er voor zorgen dat beide partners de verzending zorgvuldig zullen afhandelen. Extraviergeolijfolie.nl is echter niet verantwoordelijk voor nalatigheid en/of het niet nakomen van afspraken van deze partners. Als er vragen zijn kun u altijd contact opnemen met:

 

Tel. +39 347 9906911 of via ons contactformulier

 

Mogelijkheid tot afhalen en contact Normaliter kunnen alle bestellingen, indien hier vraag naar is, worden afgehaald bij ons in Blankenham. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via E-mail: Via ons contactformulier

 

 

Indien er een bestelling is geplaatst en wordt afgeleverd door Extraviergeolijfolie.nl zelf, zal er te allen tijde contact worden opgenomen door Extraviergeolijfolie.nl met de desbetreffende klant, met betrekking tot de afleverdatum en het tijdstip.

 

 

Contactgegevens:

 

Extraviergeolijfolie.nl

 

Via Aldo Moro 47

 

85038 Senise (PZ) Italië

 

Tel: +39 3479906911

E-mail: Via ons contactformulier